Rangitoto


Still


1988, 00:16:43, NTSC, Farbe, Ton, N001 01