Study I: Mayor Lindsay


Still


1965, 00:04:33, NTSC, black/white, sound, P001 02siehe auch:
Three Early Studies on CV-Tape