Pavlov's Dog (mit / with Mila Bredikhina)


Still


1996, 00:03:49, PAL, black/white, sound, K021 13siehe auch:
Actions and Performances (1994-1999)