Erika Schewski-Rühlingo.T.
2005, Karton, Gips, Ton, Stoff, 48 × 7 × 8 cm,

Werknummer: O 199
  Erika Schewski-Rühling