Alexis Akrithakiso.T.
Lithografie auf Japanpapier, 63 cm 100 cm (mit Rahmen: 64,5 cm 101 cm),

Werknummer: C 37
  Alexis Akrithakis