Valeska Zabelo.T.
1985, Siebdruck, 76,5 cm × 57 cm (mit Rahmen: 80 cm × 60 cm),

Werknummer: B 302
  Valeska Zabel