Rudolf ValentaNako
1982, Metall, Holz, 65 × 88 cm,

Werknummer: O 63
  Rudolf Valenta