Anatoly Shuravlevo.T.
1995, Fotografie, Seil, 50 cm × 70 cm,

Werknummer: O 117
  Anatoly Shuravlev